Lập trình Java trong 4 tuần

900.000VNĐ 540.000VNĐ

Bạn sẽ học được gì

– Kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java
– Khả năng tiếp cận lập trình Android một cách dễ dàng
– Có thể lập trình cơ sở dữ liệu
– Viết phần mềm quản lí cho khách hàng bằng ngôn ngữ của Java